Tủ nhựa mới

Mới ta của sản phẩm kẻ bên phần trên, ghi khoảng vài dòng tóm tắt